Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kielcach

Lista wyznaczonych nabór uzupełniający

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2018r.

Informacja PLW o zakresie wyznaczeń na 2019r.

Wyznaczenia 2019 - Protokół nr 6/2018 z dnia 03.12.2018 r.

LISTA PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO PRZEPROWADZANIA SZKOLEŃ DLA UBOJOWCÓW Z ROZP. 1099-2009

Rolniczy handel detaliczny (RHD)

Kwalifikacje osób przeprowadzających ubój

Zasady przeprowadzania kontroli urzędowych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej

Szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych wpisywanych do rejestrów, wykazów i list prowadzonych przez Inspekcję Weterynaryjną

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie
informujemy, że:

1) współadministratorem danych osobowych:

a) w ramach zadań realizowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii jest Główny Lekarz Weterynarii (adres siedziby: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, kontakt: e-mail: wet@wetgiw.gov.pl, tel: (48) 22 623 17 17, 22 623 20 89),

b) w ramach zadań realizowanych przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii jest Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii (adres siedziby: ul. Ściegiennego 205, 25-116 Kielce, kontakt: e-mail: kielce.wiw@wetgiw.gov.pl, tel. 41 3621439),

c) w ramach zadań realizowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w … jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w … , który wykonuje obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 i 14 RODO;

2) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt pod adresem mailowym lub telefonicznym:

a) w Głównym Inspektoracie Weterynarii: iod@wetgiw.gov.pl., tel. 22 623 24 81,

b) w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Kielcach: iod@wiw.kielce.pl, tel. 41 3621439

c) w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w …  :

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rejestru…/wykazu…/listy… ……- na podstawie … (podstawa prawna prowadzonego rejestru/wykazu/listy);

4) dane osobowe są przetwarzane przez okres wymagany prawem, określony
w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym
 i  archiwach;

5) w przypadku publicznego charakteru rejestru/wykazu/listy dane te są powszechnie dostępne, w innych przypadkach dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom;

6) każdy, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

7) mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

8) podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji sprawy, z którą zwraca się osoba fizyczna do organu Inspekcji Weterynaryjnej;

9)  Inspekcja Weterynaryjna nie posiada uprawnień do wydawania decyzji, o której mowa w art. 22 ust. 1 RODO, co oznacza, że żadne rozstrzygnięcia dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone Państwa profile.

Wiesław Wyszkowski Powiatowy Lekarz Weterynarii - Podziękowanie

Antybiotykooporność

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2017r

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kielcach informuje, że decyzje o wyznaczeniu na rok 2018 można podpisywać w dniach 14-18.12.2017 w siedzibie Inspektoratu.

Ze względu na konieczność ich uprawomocnienia prosimy o potraktowanie sprawy jako pilnej.

UWAGA HPAI

Spis zwierząt

ROZPORZĄDZENIE NR 4.2017 z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół

Rozporzadzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół.

Informacja o dniach wolnych od pracy


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kielcach informuje, że w dniu 16.06.2017 r.
POWIATOWY INSPEKTORAT WETRYNARII w KIELCACH
będzie NIECZYNNY
Dniem roboczym ustanowiono natomiast sobotę 24.06.2017 r.
Zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 r. dzień 16.06.2017 r. został ustanowiony dniem wolnym dla pracowników urzędów administracji rządowej

Sprzedaż bezpośrednia - informacja ze strony MRiRW.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2016 r.

Informacja o wyznaczeniach na rok 2017

APEL do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

Informacja o wyznaczeniach na rok 2017

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kielcach informuje, że decyzje o wyznaczeniu na rok 2017 można podpisywać w dniach 15-16.12.2016 w siedzibie Inspektoratu.

Ze względu na konieczność ich uprawomocnienia prosimy o potraktowanie sprawy jako pilnej.

Apel do hodowców trzody chlewnej - ASF.

Informacja o świadectwach zdrowia do rzeźni dla świń.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kielcach informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 25 października 2016r zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz.U. rok 2016 poz. 1770 ) obowiązują świadectwa zdrowia dla świń przemieszczanych do innej siedziby i do rzeźni – zgodnie z §1 ww. przepisu prawnego.

Obowiązuje to od 04.11.2016r.

Zaproszenie na szkolenie - Lekarze weterynarii wolnej praktyki z terenu powiatu kieleckiego

Nadzwyczajne wsparcie w sektorze mleka i wieprzowiny

Informacja o terminie odbioru decyzji o wyznaczeniu.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kielcach informuje, że decyzje o wyznaczeniu do czynności zleconych można odbierać w sekretariacie PIW Kielce w dniach 14-16.12.2015 r.

Umowy wyznaczenia będą  zawarte dopiero po uprawomocnieniu się decyzji tj. po czternastu dniach od doręczenia stronie.

Ulotka-Informacja dla podróżnych

Dobra praktyka w postępowaniu z żywymi rybami będącymi przedmiotem sprzedaży detalicznej.

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

Ulotka worki SRM

Ulotka ASF myśliwi i leśnicy

Ulotka ASF rolnicy cały kraj

Informacja w sprawie szczepień przeciwko wściekliźnie psów i kotów.

Ostrzeżenie przed próbą wyłudzenia

Wytyczne w sprawie sprzedaży żywych ryb

Hodowcy drobiu

Zbiór ustaw o żywności

Instrukcja GLW w sprawie wystawiania świadectw zdrowia dla świń w obrocie krajowym

Wniosek o uznanie stada bydła za urzędowo wolne od ebb

Informacja o umorzeniu niepodatkowych należności budżetowych

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wykrycia na Słowacji ognisk wąglika.

Informacja o wolnych stanowiskach - wyznaczenia

Informacja dla osób wyjeżdżających poza Unię Europejską

Informacja na temat wirusa SCHMALLENBERG

Wytyczne dla pośredników i przewoźników

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kielcach informuje o unieważnieniu pieczęci urzędowej o następującej treści:

Instrukcja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 15.12.2011r. w sprawie wyznaczania na czas określony lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspecji do niektórych czynności, o których mowa w art.16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWbż-500-7/11 z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych.