Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kielcach

Szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych wpisywanych do rejestrów, wykazów i list prowadzonych przez Inspekcję Weterynaryjną

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie
informujemy, że:

1) współadministratorem danych osobowych:

a) w ramach zadań realizowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii jest Główny Lekarz Weterynarii (adres siedziby: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, kontakt: e-mail: wet@wetgiw.gov.pl, tel: (48) 22 623 17 17, 22 623 20 89),

b) w ramach zadań realizowanych przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii jest Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii (adres siedziby: ul. Ściegiennego 205, 25-116 Kielce, kontakt: e-mail: kielce.wiw@wetgiw.gov.pl, tel. 41 3621439),

c) w ramach zadań realizowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w … jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w … , który wykonuje obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 i 14 RODO;

2) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt pod adresem mailowym lub telefonicznym:

a) w Głównym Inspektoracie Weterynarii: iod@wetgiw.gov.pl., tel. 22 623 24 81,

b) w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Kielcach: iod@wiw.kielce.pl, tel. 41 3621439

c) w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w …  :

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rejestru…/wykazu…/listy… ……- na podstawie … (podstawa prawna prowadzonego rejestru/wykazu/listy);

4) dane osobowe są przetwarzane przez okres wymagany prawem, określony
w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym
 i  archiwach;

5) w przypadku publicznego charakteru rejestru/wykazu/listy dane te są powszechnie dostępne, w innych przypadkach dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom;

6) każdy, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

7) mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

8) podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji sprawy, z którą zwraca się osoba fizyczna do organu Inspekcji Weterynaryjnej;

9)  Inspekcja Weterynaryjna nie posiada uprawnień do wydawania decyzji, o której mowa w art. 22 ust. 1 RODO, co oznacza, że żadne rozstrzygnięcia dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone Państwa profile.

Wiesław Wyszkowski Powiatowy Lekarz Weterynarii - Podziękowanie

Antybiotykooporność

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2017r

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kielcach informuje, że decyzje o wyznaczeniu na rok 2018 można podpisywać w dniach 14-18.12.2017 w siedzibie Inspektoratu.

Ze względu na konieczność ich uprawomocnienia prosimy o potraktowanie sprawy jako pilnej.

UWAGA HPAI

Spis zwierząt

ROZPORZĄDZENIE NR 4.2017 z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół

Rozporzadzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół.

Informacja o dniach wolnych od pracy


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kielcach informuje, że w dniu 16.06.2017 r.
POWIATOWY INSPEKTORAT WETRYNARII w KIELCACH
będzie NIECZYNNY
Dniem roboczym ustanowiono natomiast sobotę 24.06.2017 r.
Zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 r. dzień 16.06.2017 r. został ustanowiony dniem wolnym dla pracowników urzędów administracji rządowej

Sprzedaż bezpośrednia - informacja ze strony MRiRW.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2016 r.

Informacja o wyznaczeniach na rok 2017

APEL do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

Informacja o wyznaczeniach na rok 2017

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kielcach informuje, że decyzje o wyznaczeniu na rok 2017 można podpisywać w dniach 15-16.12.2016 w siedzibie Inspektoratu.

Ze względu na konieczność ich uprawomocnienia prosimy o potraktowanie sprawy jako pilnej.

Apel do hodowców trzody chlewnej - ASF.

Informacja o świadectwach zdrowia do rzeźni dla świń.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kielcach informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 25 października 2016r zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz.U. rok 2016 poz. 1770 ) obowiązują świadectwa zdrowia dla świń przemieszczanych do innej siedziby i do rzeźni – zgodnie z §1 ww. przepisu prawnego.

Obowiązuje to od 04.11.2016r.

Zaproszenie na szkolenie - Lekarze weterynarii wolnej praktyki z terenu powiatu kieleckiego

Nadzwyczajne wsparcie w sektorze mleka i wieprzowiny

Informacja o terminie odbioru decyzji o wyznaczeniu.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kielcach informuje, że decyzje o wyznaczeniu do czynności zleconych można odbierać w sekretariacie PIW Kielce w dniach 14-16.12.2015 r.

Umowy wyznaczenia będą  zawarte dopiero po uprawomocnieniu się decyzji tj. po czternastu dniach od doręczenia stronie.

Ulotka-Informacja dla podróżnych

Dobra praktyka w postępowaniu z żywymi rybami będącymi przedmiotem sprzedaży detalicznej.

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

Ulotka worki SRM

Ulotka ASF myśliwi i leśnicy

Ulotka ASF rolnicy cały kraj

Informacja w sprawie szczepień przeciwko wściekliźnie psów i kotów.

Ostrzeżenie przed próbą wyłudzenia

Wytyczne w sprawie sprzedaży żywych ryb

Hodowcy drobiu

Zbiór ustaw o żywności

Instrukcja GLW w sprawie wystawiania świadectw zdrowia dla świń w obrocie krajowym

Wniosek o uznanie stada bydła za urzędowo wolne od ebb

Informacja o umorzeniu niepodatkowych należności budżetowych

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wykrycia na Słowacji ognisk wąglika.

Informacja o wolnych stanowiskach - wyznaczenia

Informacja dla osób wyjeżdżających poza Unię Europejską

Informacja na temat wirusa SCHMALLENBERG

Wytyczne dla pośredników i przewoźników

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kielcach informuje o unieważnieniu pieczęci urzędowej o następującej treści:

Instrukcja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 15.12.2011r. w sprawie wyznaczania na czas określony lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspecji do niektórych czynności, o których mowa w art.16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWbż-500-7/11 z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych.

Informacja dla rolników - ubój na użytek własny

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW-UBÓJ NA UŻYTEK WŁASNY

UWAGA !

UBÓJ NA UZYTEK WŁASNY DOTYCZY TYLKO TRZODY CHLEWNEJ, CIELĄT DO 6 MIESIĄCA ŻYCIA, OWIEC I KÓZ

PODSTAWA PRAWNA:Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny  z dnia                    21 października 2010 r. (Dz. U.  Nr 207, poz. 1370)

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZWIERZĄT, Z KTÓRYCH POZYSKUJE SIĘ MIĘSO:

 1.  zwierzęta muszą być zdrowe;
 2.  pochodzić z gospodarstwa lub obszaru niepodlegającego ograniczeniom, nakazom lub zakazom,
 3.  Poddane ubojowi po upływie okresu karencji zastosowanych leków.

 Przy uboju zwierząt na terenie gospodarstwa powinny być spełnione wymagania określone w przepisach o ochronie zwierząt i w przepisach                   o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, a także w przepisach                          o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych.

 WYMAGANIA, JAKIE POWINNY BYĆ SPEŁNIONE PRZY UBOJU NA TERENIE GOSPODARSTWA:

co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem uboju zwierząt  na terenie gospodarstwa,                  w którym zwierzęta były utrzymywane - posiadacz zwierząt - informuje powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia uboju                          o zamiarze przeprowadzenia uboju

 CO ZAWIERA ZGŁOSZENIE???????

W ZGŁOSZENIU POWINNY BYĆ ZAWARTE INFORMACJE:

 1. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres posiadacza zwierząt poddawanych ubojowi,
 2. gatunek i liczbę zwierząt poddawanych ubojowi,
 3. numer identyfikacyjny zwierzęcia lub zwierząt poddawanych ubojowi, jeżeli              z przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wynika obowiązek oznakowania zwierzęcia,
 4. miejsce i termin uboju,
 5. imię i nazwisko oraz adres osoby uprawnionej do przeprowadzenia uboju,
 6. inne dane mające na celu ułatwienie kontaktu z informującym, w szczególności numer telefonu informującego;

Badanie świń W KIERUNKU WŁOŚNI - próbki do badania mięsa na obecność włośni pobiera i dostarcza do urzędowego lekarza weterynarii posiadacz mięsa.

SPOSÓB POBIERANIA PRÓBEK DO BADANIA MIĘSA NA OBECNOŚĆ WŁOŚNI ORAZ ZASADY DOSTARCZANIA PRÓBEK DO URZĘDOWEGO LEKARZA WETERYNARII

 I.   Sposób pobierania próbek mięsa

  1.   U świń domowych:

1)   pobiera się kilka próbek mięsa, każda wielkości orzecha laskowego, z mięśni obu filarów przepony w przejściu do części ścięgnistej;

2)   łączna masa pobranych próbek nie powinna być mniejsza niż 50 g.

II.  Zasady dostarczania próbek do urzędowego lekarza weterynarii

  1.   Próbki powinny być dostarczone do urzędowego lekarza weterynarii niezwłocznie po dokonaniu uboju, nie później niż 24 godziny od terminu uboju zwierzęcia, z którego tuszy próbki zostały pobrane;

  2.   Próbki powinny być przechowywane i transportowane w warunkach zapobiegających rozkładowi gnilnemu mięsa, przy czym próbki nie mogą być mrożone.

  3.   Dostarczający próbki powinien poinformować urzędowego lekarza weterynarii o:

1)   wieku zwierzęcia;

2)   miejscu pochodzenia zwierzęcia;

3)   części zwierzęcia, z której zostały pobrane próbki do badania.

 Jeżeli w wyniku przeprowadzonego badania poubojowego oraz badania na obecność włośni  w przypadku badania mięsa świń, stwierdzono, że badane mięso zwierząt jest zdatne                        do spożycia przez ludzi, urzędowy lekarz weterynarii wystawia zaświadczenie                                  o przeprowadzeniu badania poubojowego mięsa, które zawiera:

 

 1)  imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres posiadacza mięsa;

 2)  miejsce i termin uboju;

 3)  datę przeprowadzenia badania;

 4)  gatunek zwierzęcia, z którego pozyskano mięso, oraz numer identyfikacyjny tego zwierzęcia;

 5)  wynik badania;

 6) w przypadku badania mięsa świń informację o ograniczeniach w sposobie wykorzystania mięsa - jeżeli badanie na obecność włośni przeprowadzono przy zastosowaniu metody badania trichinoskopowego

 

UWAGA! Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kielcach rekomenduje wykonanie badań w kierunku włośni w pracowni terenowej diagnostyki włośni w powiatowym inspektoracie Weterynarii w Kielcach ul. Ściegiennego 203, Tel. 41 3616527. Pracownia czynna POM- pt 08:00 – 15:00 tel. kontaktowy 041 361-32-50

 W przypadku  zamiaru uboju cielęcia do 6 miesiąca, owiec i kóz zgłoszenia należy dokonać na poniższym wzorze:

WZÓR

 Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec lub kóz w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny

 

I.   Informacja o zamiarze przeprowadzenia uboju

Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres posiadacza zwierzęcia:

................................................................................................................................................

Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres podmiotu prowadzącego gospodarstwo:1)

................................................................................................................................................

Gatunek zwierząt poddawanych ubojowi:

................................................................................................................................................

Liczba zwierząt poddawanych ubojowi:

................................................................................................................................................

Numer identyfikacyjny zwierzęcia lub zwierząt poddawanych ubojowi:2)

................................................................................................................................................

Miejsce uboju:

................................................................................................................................................

Termin uboju:

................................................................................................................................................

Imię i nazwisko oraz adres osoby uprawnionej do przeprowadzenia uboju:

................................................................................................................................................

Inne dane, w tym numer telefonu, przekazującego powiadomienie:

................................................................................................................................................

 

II.  Oświadczenie o zagospodarowaniu materiału szczególnego ryzyka

Oświadczam, że pokryję koszty zagospodarowania materiału szczególnego ryzyka dokonanego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającym zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych gąbczastych encefalopatii (Dz. Urz. WE L 147 z 31.05.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 32, str. 289, z późn. zm.)                  i rozporządzeniem (WE) nr  1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie                    o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz.U. L 300 z 14.11.2009, str. 1)

 III.  Informacja o zgłoszeniu mięsa do badania poubojowego

Zgłaszam do badania poubojowego mięso pozyskane / nie zgłaszam do badania poubojowego mięsa pozyskanego3) ze zwierząt poddanych ubojowi w celu produkcji mięsa na użytek własny.

                                                          ......................................

                                                              (data i podpis)

 ______

1)   Dotyczy uboju zwierząt w gospodarstwie innym niż gospodarstwo, w którym zwierzęta były utrzymywane.

2)   Dotyczy cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec i kóz, jeżeli z przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wynika obowiązek oznakowania zwierzęcia.

3)   Niepotrzebne skreślić.

 SRM stanowi:

 U cieląt poniżej 6 miesiąca  życia:

 1. migdałki
 2. jelita – od dwunastnicy do odbytnicy
 3. krezka
 4. U owiec i kóz poniżej 12 miesiąca życia:
 5. jelito biodrowe (kręte)
 6. śledziona

 

 1. U owiec i kóz powyżej 12 miesiąca życia:
 2. czaszka łącznie z mózgiem i oczami
 3. migdałki
 4. jelito biodrowe (kręte)
 5. śledziona

 SPOSÓB POWIADOMIENIA PLW O ZAMIARZE DOKONANIA UBOJU ZWIERZĘCIA NA UŻYTEK WŁASNY:

 świnie – pisemnie, telefonicznie, osobiście

cielęta, owce, kozy – pisemnie

 PODMIOTY UPRAWNIONE DO ODBIORU UBOCZNYCH PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO MATERIAŁU SZCZEGÓLNEGO RYZYKA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚWIETOKRZYSKIEGO:

 • SARIA MALOPOLSKA sp. z o.o. oddział Wielkanoc, 32-075 Gołcza tel. 12 3873060
 • Hartwig Stanisław -   PUNKT ZBIORCZY PADLINY, ul. Przedborska 84, 29-100 Włoszczowa, tel. 41 3942706
 • Inne podmioty – informacja w Urzędach Miast i Urzędach Gmin

 SANKCJE KARNE wynikające z nieprzestrzegania wymagań zawartych wrozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny  z dnia  21 października 2010 r. (Dz. U.  Nr 207, poz. 1370):

 Zgodnie z §1, pkt. 34 rozporządzeniem MRiRW z dnia 26 maja 2010 r.w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszeni przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego wysokość kary pieniężnej za niespełnienie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa na użytek własny wynosi od 100 zł do 2000 zł